I.1 cursusjaar

Het cursusjaar, particulier (welke niet komen via een vereniging), wekelijks, loopt van september tot en met juli.

Aan het eind van het schooljaar is er mogelijkheid tot het inhalen van lessen welke gemist zijn door toedoen van Musicas.
Lessen welke gemist zijn door de cursist worden niet ingehaald.

De vakantieregeling is afgestemd op het Primair Onderwijs in de regio Zuid Nederland.

I.2 Cursussen

Musicas kent drie soorten cursussen:

a. Jaarcursussen (individueel of in een groep)

Dit zijn de lessen/cursussen die wekelijks of tweewekelijks aaneensluitend worden gegeven gedurende het gehele cursusjaar, met uitzondering van de vakanties welke staan aangegeven op ons vakantieoverzicht.

b. Korte cursussen/workshops ( 2 of meer deelnemers)

Dit zijn cursussen die per blok worden gegeven. Het aantal bijeenkomsten van een cursus staat aangegeven op de factuur. Het aantal bijeenkomsten dat op de factuur staat vermeld is geldend. Het onderscheid tussen jaarcursussen en korte cursussen/workshops is van belang voor de bepaling van de hoogte van het lesgeld, de betaling van het lesgeld en de wijze van afmelding. De lessen/cursus wordt aansluitend gegeven met uitzondering van de vakanties welke staan aangegeven op ons vakantieoverzicht.

c. Rittenkaarten (individueel of in een groep)

Dit zijn rittenkaarten waarvan het aantal lessen per kaart staat aangegeven op de factuur (in de meeste gevallen 10).
De lessen/cursus wordt aansluitend gegeven met uitzondering van de vakanties welke staan aangegeven op ons vakantieoverzicht.
Een 10 rittenkaart is 1 jaar geldig vanaf de datum waarop de eerste les aanvangt.

Vanaf de eerst afgesproken lesdatum is de cursist definitief ingeschreven, dit geldt ook wanneer de cursist zonder afmelding afwezig is, en verplicht hij/zij zich voor de gehele cursusduur. De indeling van de cursist wordt door Musicas bepaald, waarbij zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met de aangegeven voorkeuren van de cursist. Bij tussentijdse aanmelding en plaatsing is de eerste cursusdag bepalend voor de (evenredige) berekening en bepaling van het lesgeld.

Als betalingsplichtige wordt aangemerkt:

1. Wanneer de verzonden factuur niet binnen het betalingstermijn, welke staat aangegeven op de factuur, op de rekening van Musicas is bijgeschreven, zal 1 maal een herinnering volgen met een nieuw betalingstermijn. Wanneer deze wederom wordt overschreden zullen er € 20,- administratiekosten in rekening worden gebracht. Wanneer na deze aanmaning het openstaande bedrag niet binnen 5 werkdagen op onze rekening is bijgeschreven zal het geheel worden overgedragen aan een incassobureau.

2. Over leerlingen/cursisten ouder dan 21 jaar zijn wij genoodzaakt 21% BTW in rekening te brengen welke bovenop de aangegeven tarieven zullen worden berekend.

N.B. Ouders/verzorgers van cursisten jonger dan 21 jaar blijven altijd aansprakelijk voor betaling van het lesgeld.

Het is mogelijk om, in goed overleg met Musicas, in termijnen te betalen. U kunt hiervoor terecht bij ons kantoor, wij zullen u een formulier toezenden welke dient te worden ingevuld, ondertekent en geretourneerd. Pas bij bevestiging van in ontvangst name vanuit Musicas is deze geldig en geaccepteerd.

a. Jaarcursussen

Deelname aan jaarcursussen (zie ad I.2.a) wordt zonder tegenbericht jaarlijks stilzwijgend verlengd. Mocht de cursist ervoor kiezen na een cursusjaar zijn/haar lessen niet verder voort te zetten dient hij/zij dit vóór het einde van het cursusjaar (genoemd bij punt 1.1) aan te geven bij ons kantoor (DUS NIET BIJ DE DOCENT!!) u kunt dit doen via info@muziekschoolmusicas.nl.

Afmeldingen van de jaarcursussen leiden niet tot vermindering of restitutie van het lesgeld, tenzij er sprake is van zwaarwichtige redenen: dit ter beoordeling aan Musicas.

 

Aanvragen voor lesgeldrestitutie moeten schriftelijk worden ingediend via info@muziekschoolmusicas.nl.

Wanneer de leerling/cursist niet instaat is zijn/haar les/cursus bij te wonen wordt het lesgeld doorberekend.

b. Korte groeps-cursussen/-workshops (2 of meer deelnemers)

Tussentijdse afmelding (door de cursist) leidt voor de korte cursussen/workshops niet tot restitutie van het lesgeld. Korte cursussen/workshops gaan alleen door bij voldoende deelname.

Wanneer de leerling/cursist niet instaat is zijn/haar les/cursus bij te wonen wordt het lesgeld doorberekend.

Indien de cursist, om welke reden dan ook, stopt met de lessen/cursus terwijl nog niet alle lessen zijn gegeven, dan volgt er geen restitutie van het lesgeld.

c. Rittenkaarten (1 deelnemer)

Deelname aan een rittenkaart wordt zonder tegenbericht stilzwijgend verlengd. Mocht de cursist ervoor kiezen na een rittenkaart zijn/haar lessen niet verder voort te zetten dient hij/zij dit vóór het einde van de rittenkaart aan te geven bij ons kantoor (DUS NIET BIJ DE DOCENT!) u kunt dit doen via info@muziekschoolmusicas.nl óf via 0493-380018.

Wanneer de leerling/cursist niet in staat is zijn/haar les/cursus bij te wonen dient deze minimaal 48 uur voor aanvang van de les te worden afgemeld. Wanneer dit niet gebeurd wordt de les niet opgeschoven, maar gerekend. Een afmelding kan worden aangegeven via info@muziekschoolmusicas.nl (DUS NIET BIJ EEN DOCENT!).

Bij ziekte van de leerling/cursist dient dit vóór 09:30 uur op de aanvang dag van de les/cursus te worden gemeld via info@muziekschoolmusicas.nl. Bij tijdige afmelding wordt de les niet in rekening gebracht. Bij een niet tijdige afmelding, (09:30 op de aanvang dag van de les/cursus) wordt deze in rekening gebracht.

Indien de cursist, om welke reden dan ook, stopt met de lessen terwijl de 10 lessenkaart nog niet is opgebruikt, dan volgt er geen restitutie van het lesgeld.

De leerling/cursist kan bij het volgen van lessen/cursussen via een rittenkaart met de, op de factuur, aangegeven naam en factuurnummer inloggen via onze website om zijn/haar rittenkaart(en) te bekijken.
Wanneer de cursist het niet eens is met de genoteerde gegevens op de kaart, dient dit binnen 48 uur na de datum gemeld te worden anders wordt deze niet meer veranderd.

Wanneer de leerling/cursist niet vóór de rittenkaart is opgebruikt heeft aangegeven zijn/haar lessen/cursus niet verder voort te willen zetten, zal de rittenkaart stilzwijgend worden verlengt. Hierbij wordt de leerling/cursist/ouder/verzorger verplicht deze geheel te voldoen.

a. Jaarcursussen

Musicas zal indien een docent langer dan twee weken afwezig is de lessen laten waarnemen door een vervangende docent. Indien de uitval meer dan vijf lessen per cursusjaar betreft, kan door de cursist aan het einde van het cursusjaar schriftelijk lesgeldrestitutie worden gevraagd. De restitutie bedraagt een evenredig deel van de uitval en wordt bepaald door Musicas.

b. Korte cursussen/workshops:

Bij uitval van de lessen worden deze ingehaald of opgeschoven.

c. Rittenkaarten

Bij uitval worden de lessen ingehaald of op de rittenkaart opgeschoven (dit geldt ook wanneer het een nieuw cursusjaar betreft).

·

In gevallen waarin deze bepalingen niet voorzien, beslist de directie van Musicas.

·

Bij onvoldoende deelname aan groepscursussen kunnen cursussen worden geannuleerd.

·

Tijdens het cursusjaar kan de lestijd en leslocatie door onvoorziene omstandigheden veranderen. Dit geeft geen aanleiding tot restitutie van lesgeld.

·

Portretrecht: Foto’s die gemaakt worden tijdens lessen, optredens en voorstellingen kunnen gebruikt worden als promotiemateriaal van Musicas. Indien u bezwaar heeft kunt u dit ter plaatse kenbaar maken middels de privacyverklaring welke u dient in te vullen bij inschrijving.

·

De tarieven welke worden gehanteerd staan aangegeven op onze internetsite, Musicas stelt zich niet aansprakelijk voor typefouten in deze.

·

Door deel te nemen aan de eerste les van de cursus stemt de leerling/cursist in met bovenvernoemde regels.